eAmV : Profits
12vw6k7emGJ38TKX8JGEkovneWBQYkeAmV, historical profits from completed transactions